تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 خروجی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 خروجی آنالوگ ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

لودسل خمشی 500 کیلوگرمساخت ZEMIC چین 

تماس بگیرید

لودسل خمشی 350 کیلوگرمساخت ZEMIC چین 

تماس بگیرید

لودسل خمشی 250 کیلوگرمساخت ZEMIC چین 

تماس بگیرید

لودسل خمشی 100 کیلوگرمساخت ZEMIC چین 

تماس بگیرید

لودسل خمشی 50 کیلوگرمساخت ZEMIC چین 

تماس بگیرید

لودسل خمشی 30 کیلوگرمساخت ZEMIC چین 

تماس بگیرید

لودسل خمشی 20 کیلوگرمساخت ZEMIC چین