کنترل موتور و پیدایش اینورتر کنترل دور موتور

کنترل موتور با اینورتر

 کنترل موتور در گذشته تمام موتورهای برقی نیاز به یک سیستم کنترل دارند. این سیستم کنترل موتور ممکن است به سادگی یک سوئیچ ON / OFF باشد ، مانند فن تهویه. یا ممکن است این عملیات به حدی پیچیده باشد که یک سیستم کامپیوتری  احتیاج باشد مانند خطوط تولید در  هر دو سیستم کنترل روشن