نمایش دادن همه 20 نتیجه

تماس بگیرید

لودسل خمشی 100 کیلوگرمساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل خمشی 20 کیلوگرمساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل خمشی 200 کیلوگرمساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل خمشی 50 کیلوگرمساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل خمشی 500 کیلوگرمساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 1 تنتیپ Shear beam

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 10 تنتیپ Shear beam

تماس بگیرید

ظرفیت 150 کیلوگرم مناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA 

تماس بگیرید

ظرفیت 2 تن با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA 

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 2 تنتیپ Shear beam

تماس بگیرید

ظرفیت 3 تن با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA 

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 5 تنتیپ Shear beam

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 500 کیلو گرمتیپ Shear beam

تماس بگیرید

ظرفیت 1 تن با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA

تماس بگیرید

ظرفیت 10 تن با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA

تماس بگیرید

ظرفیت 150 کیلوگرم با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA 

تماس بگیرید

ظرفیت 250 کیلوگرم با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA

تماس بگیرید

ظرفیت 5 تن با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA 

تماس بگیرید

ظرفیت 500 کیلوگرم با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA 

تماس بگیرید

ظرفیت 200 کیلوگرم با جنس استینلس استیلمناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA