لودسل خمشی زمیک 1 تن H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 1 تن کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه