لودسل خمشی زمیک 10تن H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 10 تن کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه