لودسل خمشی زمیک 1.5 تن H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 1.5 تن کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه