لودسل خمشی زمیک 100کیلوگرم H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 100 کیلوگرم کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه