لودسل خمشی زمیک 2 تن H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 2 تن کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه