لودسل خمشی زمیک 2.5 تن H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 2.5 تن کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه