لودسل خمشی زمیک 250 کیلو H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 250 کیلوگرم کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه