لودسل خمشی زمیک 5 تن H8C

تماس بگیرید

ظرفیت 5 تن کلاس C3

مناسب توزین مخزن و باسکولت

مقایسه